Výrub mestskej zelene

Pre kvalitu života potrebujeme zeleň. Mestská zeleň je dlhodobo diskutovaná téma. Výskumy a štatistiky potvrdili, že na miestach kde je zeleň sa žije lepšie, zdravšie, bezpečnejšie a krajšie.
Zeleň je aj architektonickým a urbanistickým doplnkom a zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti. Ale ako s mestskou zeleňou zachádzať?

Pre kvalitu života potrebujeme zeleň. Mestská zeleň je dlhodobo diskutovaná téma. Výskumy a štatistiky potvrdili, že na miestach kde je zeleň sa žije lepšie, zdravšie, bezpečnejšie a krajšie.

Zeleň je aj architektonickým a urbanistickým doplnkom a zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti. Ale ako s mestskou zeleňou zachádzať?

ČO VŠETKO JE MESTSKÁ ZELEŇ

Zelené životné prostredie v Bratislave netvoria iba mestské lesy ale aj mestská zeleň. Ide o zeleň nachádzajúcu sa na pozemkoch mesta, prístupná širokej verejnosti bez obmedzení. Jej význam je zdravotný, estetický, bioklimatický, architektonický, kultúrno-výchovný aj rekreačný. Ich úlohou je aj dopĺňať či skrášliť prostredie mesta.

Patria sem:

 • trávnaté plochy
 • stromy
 • kry
 • trvalky aj krátkodobé rastliny – letničky a cibuľoviny
 • strešné záhrady atd.

KOMPETENCIE V STAROSTLIVOSTI O MESTSKÚ ZELEŇ

Hlavné mesto SR Bratislava na základe zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zabezpečuje starostlivosť a údržbu verejnej zelene a cestnej zelene v zmysle cestného zákona – Zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Mesto má vo svojej starostlivosti /v spolupráci s organizáciou GIB, Marianum a STaRZ/:

 •  zeleň pri pomníkoch a cintorínoch, 
 • zeleň pri fontánach, 
 • zeleň pri športoviskách a ihriskách 
 • vyše 3 000 ha lesných pozemkov v spolupráci s organizáciou Mestské lesy Bratislava

STRATÉGIA OCHRANY MESTSKEJ ZELENE

Bratislava na základe zozbieraných údajov o príčinách úhynu rastlín a drevín vytvorí stratégiu starostlivosti o ne. Postup krokov:

 • Identifikácia faktorov ohrozujúcich zeleň

Medzi hlavné príčiny, ktoré ohrozujú zeleň patria najmä – nesprávna výsadba, vandalizmus, poškodzovanie zvieratami, autá a tvorba smogu, zasoľovanie ciest a iné chemické posypy, zásahy do koreňového systému pri vedení kanalizácií a rozvodových sietí alebo nevhodnosť orezov. 

 • Ochrana existujúcich drevín

Ako už určite viete výsadba novej zelene si vyžaduje veľa časových a finančných nákladov, preto by sme mali ochraňovať zeleň, ktorú už máme. Funkčný a zdravý ekologický a environmentálny systém vychádza z rastlín rôzneho veku, preto nie je namieste nahrádzať všetky staré novými. Nahrádzanie drevín je prirodzený proces prírody ale platí pravidlo že úbytok by nemal byť vyšší ako prírastok.

 • Budovanie priestorov pre korene

V budúcnosti sa očakáva a hlavne vyžaduje pri výstavbe infraštruktúry aj plán a projektovanie koreňového systému zelene.

Hlavným problémom je rozvoj technologických a komunikačných závislostí. Kedysi sa dreviny a rastliny vysádzali po zriadení plynovej vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry, dnes treba brať ohľad aj na technické siete a sústreďovať ich do spoločných kolektorov.

 • Starostlivosť o zeleň

Problémovosť môžete vidieť napríklad v nezrovnalostiach v starostlivosti o zeleň – nevedomosť ktorý pozemok je súkromný, ktorý mestský atď. Zeleň pri cestách je napríklad v správe mesta ale starať sa o ňu má cestný správny orgán.

Cieľom mesta je teda zaviesť do tejto problematiky systém, stálosť, udržateľnosť a odbornú starostlivosť.

INICIATÍVA 10 000 STROMOV

Iniciatíva 1000 stromov je iniciatívou Hlavného mesta. jej cieľom je systematická obnova a udržateľnosť drevín. 

Zapojiť do iniciatívy sa môže každý – mesto hľadá partnerov z firiem, inštitúcií a organizácií či jednotlivcov.

Ako jednotlivec viete podporiť iniciatívu finančným darom na vysadenie ešte viac stromov, alebo pokiaľ pandémia dovolí aj zapojením sa do samostatného sadenia.

Od roku 2019  sa podarilo vysadiť až 1 870 stromov a 5336 kríkov. Mesto Bratislava chce do roku 2022 vysadiť 10 000 stromov.

Prečo potrebujeme stromy v Bratislave:

 • V lete zmierňujú horúčavy
 • Zlepšujú ovzdušie
 • Krajšie prostredie
 • Znižujú hluk
 • Zmierňujú následky prívalových dažďov
 • Zvyšujú biodiverzitu

Medzi stromy , ktoré sa najviac v Bratislave sadia patria hlavne Dub letný, Lieska opadavá, Gledíčia trojtŕňová Skyline, Jaseň štíhly a i.

V druhej časti článku sa dozviete o kampani Vallo 2018, hlavné príčiny výrubu ako aj o nedávnej kauze Drotárska.

Foto: unsplash